/ 3 نظر / 8 بازدید

زندگی چون دریا ست که پر از طوفان است کوبنده و سرکش و عاصی وبی سامان است که در ان کوسه ها وماهیها و نهنگان سبع در پی طعمه خویش در ستیز ند وگریز؟

امان از کنجکاوی و فکر علت ومعلولی شما؟سال نو مبارک

زندگی باغ گلی است که از ان باید چید عشق را عاطفه را وبه گلدان دل خویش نهاد؟ اینها همه عینک است وبس. باز هم سال نو مبارک