/ 3 نظر / 5 بازدید
محب ولایت

سلام عمری ز پی مراد ضایع دارم و ز دور فلک چیست که نافع دارم با هر که بگفتم ترا دوست شدم دشمن من ده که چه طالع دارم[گل]

aminad

دوست گرامی! تصاویر شما مرابوجد آورد هرچند ازمباحث پزشکی گریرزانم ولی گاهی ازآنهاگریزی نیست با ایان همه چه خوب است شما اجتما ع ایندو هستی اگر خواست دستپختی این کمترین رانیز ببینی وودیدگاهی بنهی نیت خیر مگردان که مبارک فالیست